پرنیان

نبشتم بشاهی همی سالیان همه پوشش از خز و از پرنیان

+ اعضای خانواده در زبان انگلیسی

حتما به ذهن شما هم خطور کرده که ببینید "پدر زن شوهر عموی عمه ی خاله بزرگ جان مادر بزرگ مادری" تون به زبان انگلیسی چی میشه! پس جدول زیر رو ببینین :چشمک

 


Son

پسر

Mother

مادر

Father

پدر

Parents

والدین

Stepbrother

نا برادری - برادر خوانده

Sister

خواهر

Brother

برادر

Daughter

دختر

Half-brother

نا برادری - برادر خوانده

Stepmother

نا مادری - مادر خوانده

Stepfather

نا پدری - پدر خوانده

Stepsister

نا خواهری - خواهر خوانده

Grandmother

مادر بزرگ

Grandfather

پدر بزرگ

Grandparents

پدر بزرگ و مادر بزرگ

Half-sister

ناخواهری - خواهر خوانده

Grandson

نوه - پسر پسر - پسر دختر

Grandchildren

نوه

Great grandmother

مادر جد

Great grandfather

پدر جد

Cousin

عموزاده - دایی زاده - عمه زاده - خاله زاده

Uncle

عمو - دایی - شوهر عمه - شوهر خاله

Aunt

عمه - خاله - زن دایی - زن عمو

Granddaughter

نوه - دختر دختر - دختر پسر

Sister-in-law

خواهر زن - خواهر شوهر - جاری - زن برادر زن

Brother-in-law

برادر شوهر - برادر زن - باجناق

Nephew

پسر خواهر یا برادر - پسر برادر زن و خواهر شوهر

Niece

دختر برادر یا خواهر

Twins

دوقلو

Only-child

تک فرزند

Mother-in-law

مادر زن - مادر شوهر

Father-in-law

پدر زن - پدر شوهر

Husband

شوهر

Wife

زن

Girl friend

دوست دختر

Boy friend

دوست پسر

Ex-girlfriend

دوست دختر سابق

Ex-boyfriend

دوست پسر سابق

Ex-husband

شوهر سابق

Ex-wife

زن سابق

 

منبع: http://sweetenglish.wordpress.com/

نویسنده : ملیحه دادور ; ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٩