بهترین لحظه های زندگی (انگلیسی فارسی)

 

"بانتا سینگ"

بهترین لحظه های زندگی

T he B e st Mo m e nt s I n L ife

1. Falling in love.
-عاشق شدن.

۲٫Laughing till your stomach hurts
-خندیدن تا روده بر شدن.

۳٫ Enjoying a ride down the country side.
3- از یک سواری در اطراف دهکده لذت بردن .

۴٫ Listening to your favorite song on the radio.
-در رادیو به موزیک دلخواه گوش کردن.

۵٫Going to sleep listening to the rain pouring outside.
.گوش دادن به ریزش باران در حال خواب .

/ 0 نظر / 7 بازدید