سه اتاق در جهنم -داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

Three Rooms in Hell

A man dies and goes to Hell. The Devil meets him at the gates and says  "There are three rooms here. You can choose which one you want to spend eternity in

The Devil takes him to the first room where there are people hanging from the walls by their wrists and obviously in agony

 The Devil takes him to the second room where the people are being whipped with metal chains

 The Devil then opens the third door, and the man looks inside and sees many people sitting around, up to their waists in garbage, drinking cups of tea

The man decides instantly which room he is going to spend eternity in and chooses the last room

He goes into the third room, picks up his cup of tea and the Devil walks back in saying  "Ok, guys, tea break's over, back on your heads

سه اتاق در جهنم

مردی مرد و به جهنم رفت. دیو جهنم او در محل ورود دید و گفت: اینجا سه اتاق وجود دارد. شما می‌توانید هر کدام را که می‌خواهید انتخاب کنید و تا ابد در آن زندگی کنید.

دیو او را به اتاق اول برد جایی که مردم در آن جا از مچ دست آویزان بودند و آشکار در عذاب بودند.

دیو او را به اتاق دوم برد جایی که مردم در حال کتک خورد با زنجیرهای آهنی بودند.

دیو در سوم را باز کرد، و مرد به داخل نگاه کرد و دید مردم زیادی دور هم نشسته‌اند و از کمر به بالا در زباله ، در حال خوردن چای

مرد بی درنگ تصمیم گرفت که در کدام اتاق می خواهد مادام العمر بماند و آخرین اتاق را انتخاب کرد.

او به داخل اتاق سوم رفت، فنجان چایش را برداشت و دیو برگشت و گفت: خوب پسرا، وقت استراحت تموم، سراتونو برگردونید تو آشغالا.

منبع: مجله اینترنتی سوتک

 

/ 0 نظر / 16 بازدید